Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

THUẬT CHIÊM BỐC DỊCHCHIẾM QUẺ : BẰNG LÁ BÀI TÂY

Để chiếm quẻ Kinh Dịch bằng lá Bài Tây, người chiêm bốc cần dụng tâm phát nguyện tới Trời, và tổ sư của nghành chiêm bốc Kinh Dịch. Xin dự báo cho việc cần biết, qua việc chiếm quẻ Kinh Dịch bằng những lá Bài Tây.


Quy ước của Thần Học Phương Đông :

Để chiếm quẻ cần rút 3 lá bài sau khi đã cháo bài, nam 7 cái, nữ 9 cái.
Lá thứ nhất tính là quẻ hạ.
Lá thứ 2 tính là quẻ thượng.
Lá thứ 3 là tính số hào.
Nếu là chiêm bốc Kinh Dịch 64 quẻ của Chu Văn Vương thì tính hào động để có được quẻ khởi đầu và kết thúc.
Nếu chiêm bốc Kinh Dịch 384 quẻ hào theo khổng Minh Thần toán thì không có việc hào biến, mà chỉ lấy số hào để tra cứu số quẻ.

Nếu cả 3 lá bài rút được đều một mầu đỏ của Rô Và Cơ, hoặc toàn mầu đen của Tép và Bích, thì việc chiếm quẻ không linh, ( không có dự báo từ tâm linh ) không thể chiếm được quẻ. Bởi nhất âm nhất dương mới thành đạo.

Khi gặp trường hợp này ta cần xét lại, tại sao lại không có dự báo từ tâm linh. Để phát tâm ước cầu cho chuẩn mực, mới có dự báo để chiếm quẻ.
3 lá bài rút được sau khi tâm nguyện và cháo bài phải có đủ cả hai mầu đen đỏ mới thực sự linh, mới có thể tin vào dự báo của thế giới tâm linh, nếu không phải là quỷ quẻ.

Bài tây dùng để chiếm quẻ cần bỏ cây Phăng.
Cây Át tính là 1
Cây J tính là 11
Cây Q tính là 12
Cây K tính là 13.
Những cây còn lại tính theo số thứ tự.
Vẫn như Mai Hoa Dịch, nếu con số lớn hơn 8 thì trừ đi để tính quẻ :
Càn 1 - khảm 2 - cấn 3 - chấn 4 - tốn 5 - ly 6 - khôn 7 - đoài 8.
Tính hào Thì cứ lớn hơn 6 là trừ đi 6, mà lớn hơn 12 thì trừ đi 12 để lấy số dư, tính làm số hào.
Ví Dụ :
Ta bốc lá bài thứ nhất là cây : 7 - Cơ ( quẻ khôn ). 
Lá bài thứ hai là cây : Q - Nhép ( quẻ chấn ).
Lá bài thứ ba là cây : K - Rô ( tính là : hào 1 ).
Quẻ ta có từ 3 lá bài hợp cách : có cả mầu đen và đỏ là có linh ứng, ta tính như sau :
- Kinh Dịch 384 quẻ Hào - Khổng Minh Thần toán thì ta được quẻ :
Chấn Khôn 1.
- Kinh Dịch 64 quẻ của Chu Văn Vương, thì ta được quẻ :
Lôi Địa Dự - động hào 1. – Chấn là quẻ Thượng, Khôn là quẻ hạ.
Biến thành quẻ : Thuần Chấn.

Lưu Ý :

Tâm xuất Quỷ Thần chi,
Tâm ngay thẳng Thần ứng quẻ,
Tâm tà gian Quỷ quẻ ứng liền,
Quan điểm lệch Thần lệch luôn,
Tâm chính trực Trời cho Thực báo.


Đức Minh
Pháp chủ Thần Học Phương Đông